Test sprawności fizycznej

W imieniu klubu tenisowego LUKS Krośnianka, zapraszam wszystkie dzieci ze szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji testu sprawności fizycznej. Test odbędzie się we wtorek 24.10.2017 w godzinach od 15:30 do 19:00
i będzie trwał około 45 minut dla każdego dziecka. Dokładną godzinę pozostawiamy do wyboru rodzicom. Test będzie polegał na pomiarze wzrostu i wagi oraz wykonaniu 3 ćwiczeń: zwis na drążku, bieg na 50m oraz bieg przedłużony. Zbiorcze wyniki testu będą dostępne w niedzielę 29.10.2017 na stronie www.tenis.krosnianka.pl Dzieci z najlepszymi wynikami zostaną zaproszone do treningów w ramach sekcji tenisowej klubu. Do przeprowadzenia testu niezbędne jest przyniesienie przez dziecko zgody rodziców:

Wyrażam zgodę na udział……………………………………….…, ur. ………………………. w teście sprawności fizycznej w dniu 24.10.2017, który odbędzie się na hali sportowej przy SP w Głowience. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonania tego testu oraz że zapewnię jego transport w drodze na i z testu.

…………………………..………………………………………………..

(data i podpis rodziców lub prawnych opiekunów)